دکتر صادق شکوری

بینایی سنجی
قم
شماره نظام پزشکی : ب-1298

02538838993
قم، خیابان توحید، قبل از میدان امینی بیات، بینایی سنجی دکتر شکوری