دکتر شادی بابازاده

تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 37116

03132368005
محل کار: خیابان خیام بیمارستان سیدالشهدا | مطب: خ شمس ابادی بیمارستان سینا