دکتر سیده حورا موسوی واحد

فلوشیپ طب مادر و جنین
مشهد
شماره نظام پزشکی : 115756

05138543031
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا، کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی امام رضا