دکتر سیدناصرالدین مصطفوی اصفهانی

فوق تخصص عفونی کودکان
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 47562

03116255555
اصفهان بلوارصفه بیمارستان الزهراء بخش کودکان

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی