دکتر سیدعلیرضا رضوی

متخصص اندودانتیکس
گرگان
شماره نظام پزشکی : 109721

01715550700
محل کار: بلوار نهارخوران-روبروی عدالت97-دانشکده دندانپزشکی