دکتر سیدامین الرضا بلندی

متخصص بیماری‌های عفونی
کرمان
شماره نظام پزشکی : 38200

03423463358
کرمان خیابان جهاد - ساختمان پزشکان مادر- زیرزمین

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی