دکتر سمانه بذرگری

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 127285

07632254276
خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی - ساختمان کیمیا - طبقه ۷