دکتر سحر شهبازی

شنوایی سنجی
اهواز
شماره نظام پزشکی : ش-1517

09361683834
اهواز ، کیانپارس، خیابان 16 غربی، مجتمع پزشکی سینا، طبقه 1، شنوایی سنجی پارس