دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

متخصص تغذیه
بجنورد
شماره نظام پزشکی : ت-3625

05831513423
جاده ارکان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی