دکتر زهرا نوری درآباد

شنوایی سنجی
اردبیل
شماره نظام پزشکی : ش-2216

04533256207
اردبیل، سرچشمه، کوی شمس، ساختمان فارابی، طبقه 1