دکتر رمضان احدی

پزشکی هسته ای
اهواز
شماره نظام پزشکی : 78300

06133924511
کیانپارس خ ۱۱ شرقی توانبخشی هلال گاما اسکن دکتر احدی