دکتر رضیه تقیه

گفتار درمانی
شیراز
شماره نظام پزشکی : گ-3024

09392024636
شیراز، فلکه قصردشت، انتهای کوچه 99 قصردشت، فرعی راست، ابتدای کوچه 34 وکلا(همت شمالی )