دکتر حسین مهدوی پارسا

متخصص پزشکی ورزشی
مشهد
شماره نظام پزشکی : 85768

05138670003
وکیل آباد ۳۵ نبش ۴رراه اول ساختمان مهرگان طبقه سوم