دکتر حسن عندلیب

متخصص پزشکی ورزشی
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 92069

03132240934
خيابان شمس آبادي-جنب بيمارستان سينا-مجتمع مجيد-طبقه همکف