دکتر حسن اصغری

فلوشیپ لاپاراسکوپی (جراحی عمومی درون بین)
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 49181

04533241182
سرچشمه کوچه شمس ساخمان پزشکان باران طبقه2