دکتر حبیبه سادات شاکری

فوق تخصص غدد
بجنورد
شماره نظام پزشکی : 66588

05831514220
بجنورد - ارکان - بیمارستان امام حسن(ع)