دکتر جلیل مجداردکانی

پزشکی هسته ای
کرج
شماره نظام پزشکی : 32833

02632500190
کرج عظیمیه م مهران مرکز رادیولوژی مرکزی