دکتر بابک نظری

پزشکی هسته ای
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 87060

08338362970
بیمارستان امام علی