دکتر ایرج ابیارعظیمی

شنوایی سنجی
قزوین
شماره نظام پزشکی : ش-489

02833237138
قزوین، خیابان بوعلی، روبرو بیمارستان بوعلی، ساختمان پزشکان سینا