دکتر اکبر اکبریان

شنوایی سنجی
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : ش-344

03832264621
خیابان سعدی -چهارراه فصیحی-ساختمان پزشکان امام حسین