دکتر امیر صابر

متخصص تغذیه
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : ت-7942

08338378098
کرمانشاه.بلوار شهید بهشتی رو بروی ساختمان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی. ابتدای ورودی بلوار سی متری دوم