دکتر امیر بشیان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
مشهد
شماره نظام پزشکی : 37722

05138432937
مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان عارف، عارف 1، ساختمان بزرگمهر، آزمایشگاه بهمن