دکتر امیرحسین پهلوانی

فوق تخصص عفونی کودکان
قم
شماره نظام پزشکی : 44326

02537838389
خ دور شهر روبروی سینما تربیت مجتمع تجاری صبا واحد43