دکتر امید امان اللهی

فوق تخصص جراحی کودکان
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 32198

08337218206
بیمارستان محمد کرمانشاهی