دکتر افشین بلندبخش

شنوایی سنجی
رشت
شماره نظام پزشکی : ش-221

01332112068
رشت، چهارراه گلسار، کوچه عسگری، ساختمان MRI، طبقه3، شنوایی سنجی گلسار