دکتر افسون اسداللهی اصل تبریزخواه

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
ارومیه
شماره نظام پزشکی : 139200

04433457001
خیابان حسنی ساختمان پزشکان اورشاد ۱