دکتر اعظم شریعت زاده

کار درمانی
اهواز
شماره نظام پزشکی : ک-د-835

09161720574
اهواز، زیتون کارمندی، فلکه سنگر، خیابان فردوسی، مجتمع پزشکی آفتاب