دکتر اصغر اکبری

پزشکی هسته ای
قم
شماره نظام پزشکی : 69344

02516634710
خ امام خمینی 30متری کیوانفر نرسیده به میدان الهادی پ880