دکتر ارش کاظمی ویسری

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
یاسوج
شماره نظام پزشکی : 85891

07412220162
مطب: یاسوج -خ زاگرس - کلنیک شفا طبقه 1 واحد 1 | محل کار: بیمارستان امام سجاد