دکتر احمد فرامرزی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : 88794

08334276301
بلوار زکریا رازی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا