دکتر آرش ابوالحسنی

پزشکی هسته ای
تبریز
شماره نظام پزشکی : 71630

04155716111
خ 17 شهریور جدید روبروی برج اذربایجان گاما اسکن اذربایجان