دکتر آرام مهدی زاده

شنوایی سنجی
سمنان
شماره نظام پزشکی : ش-394

02333334779
سمنان، بلوار ولیعصر، پشت پارک سنگی، ساختمان پزشکان قومس، طبقه2، واحد202، کلینیک تخصصی شنوایی پارس