دکتر آذر آذری نجف آباد

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
قم
شماره نظام پزشکی : 32390

02532935140
بلوار امین امین 7 پ 15